Ovdje može stajati Vaša reklama

Želite sponzorirati članak Legalizacija objekata? Požurite jer ovaj članak još nema zakupljenog sponzora!

Kontaktirajte nas:
Moja tvrtka portal
Detaljnije o Moja tvrtka

Legalizacija objekata

Legalizacija objekata i bespravno izgrađenih kuća, vikendica, vila i apartmana.

Legalizacija objekata - što je?

Legalizacija objekata je pravno ishođenje potrebne dokumentacija i akta kojima se određena bespravno izgrađena kuća, vikendica, vila, stambeni objekat legalizira.

Rješenje o izvedenom stanju

Za zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 izgrađenu bez rješenja o uvjetima građenja izdaje se rješenje o izvedenom stanju.
Zgrada se smatra izgrađenom ako su joj dovršeni najmanje jedna etaža i krov, te ako su dovršeni dijelovi prikladni za uporabu.
  Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju investitor, odnosno vlasnik prilaže:
 • tri primjerka arhitektonskog snimka izvedenog stanja (koje sadrži tlocrte, presjeke, poglede i druge nacrte koji se podudaraju s izvedenim stanjem zgrade),
 • dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti u vrijeme građenja građevine, izrađenima po osobama ovlaštenim za projektiranje,
 • dokaz da ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica,
  upravna pristojba 20,00kn
Izvedeno stanje zgrade mora biti u skladu s prostornim planom na temelju kojeg se izdaje rješenje o izvedenom stanju.
Ako su ispunjeni propisani uvjeti ovim Zakonom i ako je investitor odnosno vlasnik zgrade dostavio dokaze o uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu, građevinskoj pristojbi i posebnoj upravnoj pristojbi prema posebnim propisima, nadležno tijelo je dužno izdati rješenje o izvedenom stanju.

Potvrda izvedenog stanja

Za građevinu za koju se prema ovom Zakonu izdaje potvrda glavnog projekta i koja je izgrađena bez te potvrde, izdaje se potvrda izvedenog stanja.
Građevina iz stavka 1. ovoga članka smatra se izgrađenom ako su joj dovršeni dijelovi bitni za ostvarivanje njezine namjene u mjeri prikladnoj za uporabu te građevine.
Zahtjevu za izdavanje potvrde izvedenog stanja investitor odnosno vlasnik prilaže:
konačnu lokacijsku dozvolu,
tri primjerka arhitektonskog snimka izvedenog stanja (koje sadrži tlocrte, presjeke, poglede i/ili druge nacrte koji se podudaraju s izvedenim stanjem zgrade)
dokaze o ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinu izrađenima po osobama ovlaštenim za projektiranje,
pisano izvješće o kontroli dokaza ispunjavanja bitnih zahtjeva ako je kontrola potrebna,
elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima, te tehnološke, prometne i druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu snimka izvedenog stanja,
dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici.

Ako su ispunjeni propisani uvjeti i ako je investitor odnosno vlasnik zgrade dostavio dokaze o uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu, građevinskoj pristojbi i posebnoj upravnoj pristojbi prema posebnim propisima, nadležno tijelo je dužno izdati potvrdu izvedenog stanja.
Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m i jednostavne građevine i radove iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona.
Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se:
 • izvod iz katastarskoga plana, odnosno njegova preslika,
 • tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,
 • izjavu projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola,
 • pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima,
 • dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.
Potrebni dokumenti kojima se vrši legalizacija objekata ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Izgrađene građevine i upis u katastarski operat

Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta nadležnoga upravnog tijela.
O vremenu evidentiranja građevine iz stavka 1. ovoga članka uvjerenje izdaju katastarski ured, odnosno Središnji ured Državne geodetske uprave na temelju podataka s kojima raspolažu (katastarski operat, katastarski plan, posjedovni list, Hrvatska osnovna karta, snimke iz zraka) koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine.
Ako katastarski ured, odnosno Središnji ured Državne geodetske uprave ne raspolažu podacima na temelju kojih se može izdati uvjerenje iz stavka 2. ovoga članka, uvjerenje o vremenu građenja građevine iz stavka 1. ovoga članka izdaje nadležno upravno tijelo.
Sastavni dio uvjerenja iz stavka 3. ovoga članka je snimka postojećeg stanja građevine i preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici koji je podnositelj zahtjeva dužan priložiti uz zahtjev za izdavanje toga uvjerenja.
Za građevinu iz stavka 1. ovoga članka ne izdaje se uporabna dozvola.
Građevina iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u katastarski operat ako je uz zahtjev priloženo uvjerenje iz stavka 2. odnosno 3. ovoga članka.
Stavak 3. ovoga članka ne odnosi se na utvrđivanje vremena građenja građevine u postupku kojeg provodi građevinska inspekcija.

Za izgrađenu građevinu na temelju građevinske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine ne izdaje se uporabna dozvola.
Građevina iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u katastarski operat ako je uz zahtjev priložena pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

Za izgrađenu građevinu na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 01. listopada 2007. umjesto uporabne dozvole nadležno upravno tijelo na zahtjev investitora odnosno vlasnika građevine izdaje uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.
Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka ne može se izdati za izgrađene građevine u vezi kojih je u tijeku postupak građevinske inspekcije.
Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na izgrađene građevine za koje je do stupanja na snagu ovoga Zakona građevinsku dozvolu izdalo Ministarstvo.
Građevina iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u katastarski operat ako je uz zahtjev priložena uporabna dozvola ili uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka.

Za objekte izgrađene nakon donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjuje od 01. Listopada 2007. godine, potrebna je uporabna dozvola (za objekte za koje se izdaje građevinska dozvola), ili završni izvještaj nadzornog inženjera o izvedbi zgrade (za objekte za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja – zgrade do 400m2 i poljoprivredne zgrade do 600m2).